Nasza historia

Nasza firma Auto Precyzja powstała w 2000 roku. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w wykonywaną pracę pozwala nam skutecznie i szybko realizować zlecone usługi. Zajmujemy się kompleksową naprawą samochodów osobowych i dostawczych.

2003 r –  Rozszerzyliśmy zakres naszych usług o montaż i serwis instalacji gazowych.

IV. 2013r – Zostaliśmy Partnerskim Warsztatem Serwisowym AC S.A.

VIII 2013r – Otrzymaliśmy autoryzację i dołączyliśmy do sieci Autoryzowanych Serwisów STAG.

Regulamin Firmy PHU Auto Precyzja

Warunki korzystania i utrzymania gwarancji

 1. Udzielana gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Gwarancja zostaje wykonana wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży jakim jest oryginalny paragon lub faktura.
 3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty wskazanej na dokumencie sprzedaży.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały na skutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości spowodowanych technologią wykonania.
 5. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi, niezgodności towaru z umową w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient zobowiązany jest współdziałać z gwarantem w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności poprzez bezzwłoczne tj. w terminie nieprzekraczającym 14 dni dostarczenie pojazdu w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wady.
 7. Reklamowany pojazd jest dostarczany i odbierany przez klienta bezpośrednio do i z serwisu.
 8. Dostarczenie i odbiór reklamowanego pojazdu odbywa się na koszt nabywcy.
 9. Dostarczony do naprawy pojazd ma być kompletny z osprzętem wraz z niezbędnymi dokumentami oraz naniesionymi oznaczeniami, numerami seryjnymi na produkcie ( w przypadku, gdy zostały umieszczone fabrycznie ).
 10. O sposobie wykonywania naprawy gwarancyjnej decyduje gwarant.
 11. Gwarancja kończy się automatycznie z terminem końca gwarancji producenta części.
 12. Po wykonanej naprawie w pojeździe wymagane jest regularne serwisowanie zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu oraz gwaranta.
 13. W przypadku wykonania naprawy lub obsługi podzespołu lub komponentu wg. technologii opracowanej przez serwis, serwisowanie pojazdu należy wykonać bezwzględnie wg wymogów gwaranta ( producent z reguły jest zainteresowany wymianą podzespołów na nowe a nie jest zainteresowany ich naprawą ).
 14. W przypadku potwierdzenia odpowiedzialności, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia niesprawności w terminie 30 dni od daty dostarczenia pojazdu. W przypadku gdy do gwarancyjnego usunięcia wady niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, termin może być wydłużony o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.
 15. Klient jest zobowiązany do dostarczenia książeczki obsługi serwisowej jeżeli taka została wydana, celem umieszczenia stosownych adnotacji o wykonywanych naprawach.
 16. Żadna naprawa serwisowa z tytułu gwarancji nie może zostać zrealizowana w przypadku gdy dokonano korekcji licznika lub niemożliwe jest odczytanie jego stanu. W przypadku wymiany licznika pojazd powinien być w ciągu 14 dni dostarczony do gwaranta w celu aktualizacji stanu licznika na zleceniu serwisowym oraz adnotacji w książeczce obsługi pojazdu.
 17. Serwis nie odpowiada za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu procesów technologicznych jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania pojazdu.
 18. W przypadku stwierdzenia przez serwis  że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części, serwis powiadomi użytkownika i może zaproponować mu naprawę odpłatną.
 19. W każdym przypadku sumaryczna odpowiedzialność serwisu nie może przekroczyć kwoty zapłaconej za wykonaną usługę.
 20. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami.

Gwarancji nie podlegają:

 1. Części wyeksploatowane wskutek naturalnego zużycia m.in.: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłkowe układu klimatyzacji, piór wycieraczek, żarówki itp.
 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu,
 3. Przedostanie się do urządzeń reklamowanych ciał lub substancji obcych innych niż płyny dla których system był przeznaczony,
 4. Materiały eksploatacyjne, oleje oraz płyny a w szczególności: płyn chłodzący, płyn chłodniczy, układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb, etc, 
 5. Czynności serwisowe takie jak okresowy przegląd techniczny lub kalibracja systemów elektrycznych, regulacja komponentów, regulacja geometrii zawieszenia, rotacyjne przekładanie opon, regulacja ciśnienia w oponach itp.
 6. Systemy i podzespoły uszkodzone na skutek czynników niezależnych od serwisu w szczególności: niewłaściwego użytkowania pojazdu, użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, jazda po krawężnikach, udział w zawodach sportowych, przeciążenie itp. Uszkodzenia powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji
 7. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania, czy też użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
 8. Uszkodzenia pojazdów w wyniku działania sił wyższych lub zdarzeń losowych ( pożary, powodzie, kradzieże,  niefachowe rozruchy, wyładowania atmosferyczne, kolizje i wypadki drogowe itp. )
 9. Samodzielne udoskonalanie, przeróbki, tunning
 10. Uszkodzenia i korozja powierzchniowa wywołana przez szkodliwe czynniki środowiskowe ( kwaśne deszcze, osady chemiczne, ptasie odchody, sól i usterki nimi spowodowane )
 11. Usterki wywołane brakiem właściwej obsługi, użyciem biopaliwa, użyciem niewłaściwego paliwa pod względem rodzaju lub jakości, a zwłaszcza o zawartości składników niezgodnych z Polską Normą, oleju, środków smarnych i innych.
 12. Doprowadzenie do uszkodzenia części i pojazdu wywołane przez niedostosowanie się do zaleceń producenta pojazdu co do kontroli płynów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, płyn chłodzący, olej silnikowy, płyn chłodzący, olej wspomagania kierownicy itp. oraz kontynuowanie jazdy autem mimo osiągnięcia wartości krytycznej wyznaczonej przez producenta
 13. Uszkodzenie części i pojazdu wywołane niewłaściwym zastosowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń producenta np. zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
 14. Usterki wywołane zastosowaniem części zamiennych, podzespołów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub zastosowaniem produktu producenta nieposiadającego rekomendacji producenta pojazdu i niespełniającego wymogów mu stawianych
 15. Nie są uwzględniane dodatkowe koszty związane z usterką samochodu taką jak: zakwaterowanie, wyżywienie, najem pojazdu zastępczego, koszty podróży, utrata zarobków i innych strat materialnych i niematerialnych
 16. Uszkodzenie samochodu będące następstwem użytkowania z defektem który może doprowadzić do uszkodzenia części niezwiązanych bezpośrednio z główną usterką. W tym również takich, które wynikają z uniemożliwienia Gwarantowi usunięcia usterki we właściwym terminie poprzez zaniechanie udostępnienia samochodu do warsztatu gwaranta
 17. Naprawy prowizoryczne lub częściowe wykonane na prośbę Klienta, wszelkie zmiany w pojeździe lub części zamiennej nieprzewidziane przez producenta
 18. Przypadki drgań oraz hałasów związanych z normalnym użytkowaniem pojazdu
 19. Zmiany jakości np. deformacja, odbarwienie spowodowane przez naturalny proces starzenia się pojazdu lub części
 20. Incydenty związane z brakiem odpowiedzialności klienta na wezwanie gwaranta ( jego przedstawiciela ) w zamiarze doprowadzenia pojazdu lub części do zgodności
 21. Zgłoszenia telefoniczne lub w innej formie, ale bez wizyty w serwisie
 22. Czynności związanych z obsługą pojazdu, w którym zastosowano część zamienną lub akcesoria
 23. Inne koszty niewyszczególnione w niniejszej gwarancji, szczególnie koszty związane z unieruchomieniem pojazdu
 24. Części stanowiące własność klienta oraz usługa związana z wymianą lub naprawą pojazdu z wykorzystaniem towaru powierzonego przez klienta

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania zaleceń Producenta i Gwaranta w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi pojazdu zawartych w instrukcji obsługi oraz warunkach gwarancji a w tym między innymi nie wykonania obowiązkowej obsługi technicznej we wskazanym terminie i prawidłowego potwierdzenia ich wykonania.
 2. Stwierdzenia przeróbek pojazdu, samodzielnych napraw, zmian konstrukcyjnych oraz montażu dokonywanego przez podmioty do tego nieuprawnione i bez pisemnej akceptacji gwaranta
 3. Używania uszkodzonego pojazdu, części i podzespołów ( mimo przesłanek wystąpienia wady ).
 4. Uszkodzenia systemu komponentu lub części na skutek zastosowania źle dobranej lub niewyregulowanej instalacji zasilania paliwami gazowymi lub alternatywnymi paliwami płynnymi
 5. Użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od normalnego, określonego w instrukcji obsługi pojazdu powodującego niesprawność.